eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4888

NGC 4888
Objekt NGC 4888 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4888 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.4'
veľkosť: V=13.4m; B=14.3m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h0m36.2s; Dec= -6°4'32"
RedShift (z): 0.012896
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4888: na základe množstva červeného posunu (z) - 54.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4888 : PGC 44766, MCG -1-33-66

Blízke objekty: NGC 4886, NGC 4887, NGC 4889, NGC 4890

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.