eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4925

NGC 4925
Objekt NGC 4925 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4925 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.7'
veľkosť: V=13.1m; B=14.1m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h2m7.3s; Dec= -7°42'38"
RedShift (z): 0.011585
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4925: na základe množstva červeného posunu (z) - 48.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4925 : PGC 44967, MCG -1-33-74

Blízke objekty: NGC 4923, NGC 4924, NGC 4926, NGC 4926A

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.