eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4928

NGC 4928
Objekt NGC 4928 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4928 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sbc -
Uhlové rozmery: 1.10'x0.9'
veľkosť: V=12.5m; B=13.3m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h3m0.5s; Dec= -8°5'5"
RedShift (z): 0.005734
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4928: na základe množstva červeného posunu (z) - 24.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4928 : PGC 45052, MCG -1-33-75, IRAS 13004-0749

Blízke objekty: NGC 4926B, NGC 4927, NGC 4929, NGC 4930

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.