eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 4926B

NGC 4926B
Objekt NGC 4926B sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 4926B - galaxie v súhvezdí Vlasy Bereniky
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 0.60'x0.3'
veľkosť: V=15.3m; B=16.3m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h2m0.9s; Dec= 27°39'13"
RedShift (z): 0.023690
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 4926B: na základe množstva červeného posunu (z) - 100.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 4926B : PGC 83758, DRCG 27-48

Blízke objekty: NGC 4926, NGC 4926A, NGC 4927, NGC 4928

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.