eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 508

NGC 508
Objekt NGC 508 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 508 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x1.1'
veľkosť: V=13.1m; B=14.1m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h23m40.7s; Dec= 33°16'49"
RedShift (z): 0.018433
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 508: na základe množstva červeného posunu (z) - 77.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 508 : PGC 5099, UGC 939, MCG 5-4-45, CGCG 502-68, Arp 229, VV 207

Blízke objekty: NGC 506, NGC 507, NGC 509, NGC 510

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.