eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 507

NGC 507
Objekt NGC 507 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 507 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 2.50'x2.5'
veľkosť: V=11.2m; B=12.2m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h23m40s; Dec= 33°15'24"
RedShift (z): 0.016458
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 507: na základe množstva červeného posunu (z) - 69.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 507 : PGC 5098, UGC 938, MCG 5-4-44, CGCG 502-67, Arp 229, VV 207

Blízke objekty: NGC 505, NGC 506, NGC 508, NGC 509

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.