eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5126

NGC 5126
Objekt NGC 5126 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5126 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x0.4'
veľkosť: V=13.1m; B=14.0m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h24m53.4s; Dec= -30°20'1"
RedShift (z): 0.015971
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5126: na základe množstva červeného posunu (z) - 67.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5126 : PGC 46910, ESO 444-28, MCG -5-32-10

Blízke objekty: NGC 5124, NGC 5125, NGC 5127, NGC 5128

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.