eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5225

NGC 5225
Objekt NGC 5225 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5225 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.7'
veľkosť: V=13.6m; B=14.4m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h33m20s; Dec= 51°29'27"
RedShift (z): 0.015407
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5225: na základe množstva červeného posunu (z) - 65.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5225 : PGC 47731, UGC 8540, MCG 9-22-78, CGCG 271-50

Blízke objekty: NGC 5223, NGC 5224, NGC 5226, NGC 5227

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.