eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5226

NGC 5226
Objekt NGC 5226 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5226 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.30'x0.1'
veľkosť: V=15.8m; B=16.6m
Jas povrchu: 11.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h35m3.6s; Dec= 13°55'17"
RedShift (z): 0.024488
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5226: na základe množstva červeného posunu (z) - 103.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5226 : PGC 47877

Blízke objekty: NGC 5224, NGC 5225, NGC 5227, NGC 5228

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.