eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 528

NGC 528
Objekt NGC 528 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 528 - galaxie v súhvezdí Andromeda
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.20'x0.8'
veľkosť: V=12.5m; B=13.5m
Jas povrchu: 12.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h25m33.6s; Dec= 33°40'14"
RedShift (z): 0.016034
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 528: na základe množstva červeného posunu (z) - 67.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 528 : PGC 5290, UGC 988, MCG 5-4-57, CGCG 502-83, IRAS 01226+3324

Blízke objekty: NGC 527A, NGC 527, NGC 529, NGC 530

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.