eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 530

NGC 530
Objekt NGC 530 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 530 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x0.4'
veľkosť: V=13.0m; B=13.9m
Jas povrchu: 12.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h24m41.7s; Dec= -1°35'13"
RedShift (z): 0.016702
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 530: na základe množstva červeného posunu (z) - 70.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 530 : PGC 5210, IC 106, UGC 965, MCG 0-4-119, CGCG 385-108

Blízke objekty: NGC 528, NGC 529, NGC 531, NGC 532

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.