eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5326

NGC 5326
Objekt NGC 5326 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5326 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 2.20'x1.2'
veľkosť: V=11.9m; B=12.9m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h50m50.5s; Dec= 39°34'31"
RedShift (z): 0.008406
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5326: na základe množstva červeného posunu (z) - 35.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5326 : PGC 49157, UGC 8764, MCG 7-28-82, CGCG 218-61, CGCG 219-6

Blízke objekty: NGC 5325A, NGC 5325B, NGC 5327, NGC 5328

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.