eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5352

NGC 5352
Objekt NGC 5352 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5352 - galaxie v súhvezdí Poľovné psy
Typ: E-S0 -
Uhlové rozmery: 1.20'x1.0'
veľkosť: V=13.0m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h53m38.3s; Dec= 36°8'3"
RedShift (z): 0.026578
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5352: na základe množstva červeného posunu (z) - 112.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5352 : PGC 49370, UGC 8812, MCG 6-31-11, CGCG 191-9

Blízke objekty: NGC 5350, NGC 5351, NGC 5353, NGC 5354

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.