eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5365

NGC 5365
Objekt NGC 5365 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5365 - galaxie v súhvezdí Kentaur
Typ: SB0 - špirálová galaxia s barom
Uhlové rozmery: 3.80'x2.1'
veľkosť: V=11.4m; B=12.5m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h57m50.5s; Dec= -43°55'55"
RedShift (z): 0.008179
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5365: na základe množstva červeného posunu (z) - 34.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5365 : PGC 49673, ESO 271-8, MCG -7-29-2

Blízke objekty: NGC 5365B, NGC 5365A, NGC 5366, NGC 5367

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.