eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5367

NGC 5367
Objekt NGC 5367 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5367 - hmlovina v súhvezdí Kentaur
Typ: RN -
Uhlové rozmery: 2.00'x2.0'
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h57m43.8s; Dec= -39°58'42"
Iné mená objektu NGC 5367 : IC 4347, ESO 325-N*36

Blízke objekty: NGC 5365, NGC 5366, NGC 5368, NGC 5369

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.