eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5366

NGC 5366
Objekt NGC 5366 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5366 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S0-a - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 0.70'x0.6'
veľkosť: V=13.7m; B=14.6m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 13h56m24.9s; Dec= -0°14'51"
RedShift (z): 0.029750
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5366: na základe množstva červeného posunu (z) - 125.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5366 : PGC 49569, MCG 0-36-2, CGCG 18-7, KCPG 403A, IRAS 13538+0000

Blízke objekty: NGC 5365A, NGC 5365, NGC 5367, NGC 5368

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.