eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5429

NGC 5429
Objekt NGC 5429 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5429 - dve hviezdy v súhvezdí Panna
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h3m33.3s; Dec= -6°2'16"

Blízke objekty: NGC 5427, NGC 5428, NGC 5430, NGC 5431

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.