eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5428

NGC 5428
Objekt NGC 5428 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5428 - dve hviezdy v súhvezdí Panna
Typ: *2 -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h3m28s; Dec= -5°59'2"

Blízke objekty: NGC 5426, NGC 5427, NGC 5429, NGC 5430

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.