eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5428

NGC 5428
objekt NGC 5428 ligger akkurat i midten av bildet.

NGC 5428 - to stjerner i stjernebildet Virginis
Typen: *2 -
Koordinater for Epoke J2000: Ra= 14t3m28s; Dec= -5°59'2"

Naboobjekter: NGC 5426, NGC 5427, NGC 5429, NGC 5430

Full katalog NGC / IC


Denne versjonen av NGC-katalogen bruker NASA-bilder, ngcicproject.org og andre kilder. Bildene i stedet for deres opprinnelige plassering anses å være fri for lisensbegrensninger. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt forfatterne: Gi meg beskjed og de vil bli fjernet.