eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5426

NGC 5426
Objekt NGC 5426 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5426 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 3.00'x1.7'
veľkosť: V=12.1m; B=12.7m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h3m24.9s; Dec= -6°4'8"
RedShift (z): 0.008579
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5426: na základe množstva červeného posunu (z) - 36.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5426 : PGC 50083, MCG -1-36-4, UGCA 380, VV 21, Arp 271

Blízke objekty: NGC 5424, NGC 5425, NGC 5427, NGC 5428

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.