eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5424

NGC 5424
Objekt NGC 5424 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5424 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.60'x1.3'
veľkosť: V=13.1m; B=14.0m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h2m55.7s; Dec= 9°25'16"
RedShift (z): 0.019850
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5424: na základe množstva červeného posunu (z) - 83.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5424 : PGC 50035, UGC 8956, MCG 2-36-19, CGCG 74-63

Blízke objekty: NGC 5422, NGC 5423, NGC 5425, NGC 5426

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.