eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5463

NGC 5463
Objekt NGC 5463 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5463 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 1.20'x0.5'
veľkosť: V=13.2m; B=14.1m
Jas povrchu: 12.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h6m10.6s; Dec= 9°21'11"
RedShift (z): 0.023943
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5463: na základe množstva červeného posunu (z) - 101.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5463 : PGC 50299, NGC 5463A, UGC 9017, MCG 2-36-40, CGCG 74-102

Blízke objekty: NGC 5463B, NGC 5463A, NGC 5464, NGC 5465

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.