eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5472

NGC 5472
Objekt NGC 5472 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5472 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 1.20'x0.3'
veľkosť: V=14.0m; B=14.8m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h6m54.9s; Dec= -5°27'36"
RedShift (z): 0.009707
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5472: na základe množstva červeného posunu (z) - 41.0 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5472 : PGC 50345, MCG -1-36-8, IRAS 14042-0513

Blízke objekty: NGC 5470, NGC 5471, NGC 5473, NGC 5474

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.