eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5533

NGC 5533
Objekt NGC 5533 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5533 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 3.10'x1.9'
veľkosť: V=11.8m; B=12.7m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h16m7.4s; Dec= 35°20'38"
RedShift (z): 0.012896
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5533: na základe množstva červeného posunu (z) - 54.5 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5533 : PGC 50973, UGC 9133, MCG 6-31-89, CGCG 191-72, IRAS 14140+3534

Blízke objekty: NGC 5532, NGC 5532B, NGC 5534, NGC 5535

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.