eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5535

NGC 5535
Objekt NGC 5535 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5535 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.30'x0.3'
veľkosť: V=15.0m; B=16.0m
Jas povrchu: 12.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h17m31.1s; Dec= 8°12'27"
RedShift (z): 0.056900
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5535: na základe množstva červeného posunu (z) - 240.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5535 : PGC 97424

Blízke objekty: NGC 5533, NGC 5534, NGC 5536, NGC 5537

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.