eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5537

NGC 5537
Objekt NGC 5537 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5537 - galaxie v súhvezdí Panna
Typ: S? -
Uhlové rozmery: 1.00'x0.5'
veľkosť: V=14.3m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.4 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h17m37s; Dec= 7°3'17"
RedShift (z): 0.028863
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5537: na základe množstva červeného posunu (z) - 121.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5537 : PGC 51047, MCG 1-36-32, CGCG 46-82, IRAS 14151+0717

Blízke objekty: NGC 5535, NGC 5536, NGC 5538, NGC 5539

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.