eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5539

NGC 5539
Objekt NGC 5539 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5539 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: S M -
Uhlové rozmery: 0.40'x0.3'
veľkosť: V=13.7m; B=14.2m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h17m37.7s; Dec= 8°10'43"
RedShift (z): 0.058180
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5539: na základe množstva červeného posunu (z) - 245.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5539 : PGC 51054, MCG 1-36-33, CGCG 46-84

Blízke objekty: NGC 5537, NGC 5538, NGC 5540, NGC 5541-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.