eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5538

NGC 5538
Objekt NGC 5538 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5538 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: Scd -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.2'
veľkosť: V=14.7m; B=15.4m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h17m42.4s; Dec= 7°28'34"
RedShift (z): 0.023036
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5538: na základe množstva červeného posunu (z) - 97.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5538 : PGC 51056, CGCG 46-83, PGC 91351, FGC 1739

Blízke objekty: NGC 5536, NGC 5537, NGC 5539, NGC 5540

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.