eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 559

NGC 559
Objekt NGC 559 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 559 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Kasiopeja
Typ: II2m -
Uhlové rozmery: 7.00'
veľkosť: V=9.5m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h29m31s; Dec= 63°18'6"
Iné mená objektu NGC 559 : OCL 322

Blízke objekty: NGC 557, NGC 558, NGC 560, NGC 561

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.