eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 565

NGC 565
Objekt NGC 565 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 565 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: Sa - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.4'
veľkosť: V=13.5m; B=14.4m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h28m10s; Dec= -1°18'21"
RedShift (z): 0.015117
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 565: na základe množstva červeného posunu (z) - 63.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 565 : PGC 5481, UGC 1052, MCG 0-4-158, CGCG 385-153, DRCG 7-47

Blízke objekty: NGC 563, NGC 564, NGC 566, NGC 567

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.