eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 567

NGC 567
Objekt NGC 567 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 567 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.00'x0.6'
veľkosť: V=14.2m; B=15.2m
Jas povrchu: 13.5 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h27m2.3s; Dec= -10°15'53"
RedShift (z): 0.023026
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 567: na základe množstva červeného posunu (z) - 97.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 567 : PGC 5402, MCG -2-4-53, NPM1G -10.0054

Blízke objekty: NGC 565, NGC 566, NGC 568, NGC 569

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.