eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5670

NGC 5670
Objekt NGC 5670 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5670 - galaxie v súhvezdí Vlk
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.50'x0.7'
veľkosť: V=12.0m; B=13.0m
Jas povrchu: 12.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h35m36.1s; Dec= -45°58'0"
RedShift (z): 0.009633
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5670: na základe množstva červeného posunu (z) - 40.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5670 : PGC 52161, ESO 272-19

Blízke objekty: NGC 5668, NGC 5669, NGC 5671, NGC 5672

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.