eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 5672

NGC 5672
Objekt NGC 5672 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 5672 - galaxie v súhvezdí Pastier
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.80'x0.5'
veľkosť: V=13.5m; B=14.1m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 14h32m38.5s; Dec= 31°40'13"
RedShift (z): 0.011785
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 5672: na základe množstva červeného posunu (z) - 49.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 5672 : PGC 51964, IC 1030, UGC 9354, MCG 5-34-68, CGCG 163-77, IRAS 14305+3153

Blízke objekty: NGC 5670, NGC 5671, NGC 5673, NGC 5674

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.