eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 584

NGC 584
Objekt NGC 584 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 584 - galaxie v súhvezdí Veľryba
Typ: E4 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 4.10'x2.0'
veľkosť: V=10.5m; B=11.4m
Jas povrchu: 12.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h31m20.5s; Dec= -6°52'2"
RedShift (z): 0.006011
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 584: na základe množstva červeného posunu (z) - 25.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 584 : PGC 5663, IC 1712, MCG -1-4-60

Blízke objekty: NGC 582, NGC 583, NGC 585, NGC 586

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.