eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6076-1

NGC 6076-1
Objekt NGC 6076-1 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6076-1 - galaxie v súhvezdí Severná koruna
Typ: E0 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 0.40'x0.4'
veľkosť: V=14.0m; B=15.0m
Jas povrchu: 13.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h11m12.9s; Dec= 26°52'19"
RedShift (z): 0.033403
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6076-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 141.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6076-1 : PGC 57409, UGC 10253, MCG 5-38-23, CGCG 167-34, near SAO 84233

Blízke objekty: NGC 6074-1, NGC 6075, NGC 6076-2, NGC 6077

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.