eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6134

NGC 6134
Objekt NGC 6134 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6134 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Pravítko
Typ: II3m -
Uhlové rozmery: 6.00'
veľkosť: V=7.2m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h27m43.6s; Dec= -49°9'51"
Iné mená objektu NGC 6134 : OCL 968, ESO 226-SC9

Blízke objekty: NGC 6132, NGC 6133, NGC 6135, NGC 6136

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.