eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6135

NGC 6135
Objekt NGC 6135 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6135 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.3'
veľkosť: V=14.2m; B=15.0m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h14m24.9s; Dec= 64°59'0"
RedShift (z): 0.012155
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6135: na základe množstva červeného posunu (z) - 51.3 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6135 : PGC 57580, MCG 11-20-8, CGCG 320-15

Blízke objekty: NGC 6133, NGC 6134, NGC 6136, NGC 6137B

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.