eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6136

NGC 6136
Objekt NGC 6136 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6136 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.90'x0.3'
veľkosť: V=14.8m; B=15.5m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h20m59.4s; Dec= 55°58'13"
RedShift (z): 0.031300
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6136: na základe množstva červeného posunu (z) - 132.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6136 : PGC 57892, MCG 9-27-19, CGCG 276-10

Blízke objekty: NGC 6134, NGC 6135, NGC 6137B, NGC 6137

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.