eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6137

NGC 6137
Objekt NGC 6137 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6137 - galaxie v súhvezdí Severná koruna
Typ: E4 - eliptická galaxia
Uhlové rozmery: 1.90'x1.2'
veľkosť: V=12.4m; B=13.4m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h23m3.1s; Dec= 37°55'21"
RedShift (z): 0.031031
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6137: na základe množstva červeného posunu (z) - 131.1 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6137 : PGC 57966, NGC 6137A, UGC 10364, MCG 6-36-39, CGCG 196-63

Blízke objekty: NGC 6136, NGC 6137B, NGC 6137A, NGC 6138

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.