eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6179

NGC 6179
Objekt NGC 6179 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6179 - galaxie v súhvezdí Herkules
Typ: C -
Uhlové rozmery: 0.40'x0.4'
veľkosť: V=15.3m; B=16.3m
Jas povrchu: 13.2 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 16h30m46.9s; Dec= 35°6'10"
RedShift (z): 0.037382
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6179: na základe množstva červeného posunu (z) - 157.9 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6179 : PGC 58401, CGCG 196-73, NPM1G +35.0377

Blízke objekty: NGC 6177, NGC 6178, NGC 6180, NGC 6181

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.