eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 627

NGC 627
Objekt NGC 627 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 627 - galaxie v súhvezdí Trojuholník
Typ: S0 - lentikulárna galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x1.4'
veľkosť: V=12.7m; B=13.7m
Jas povrchu: 13.3 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h35m52.2s; Dec= 33°40'55"
RedShift (z): 0.017215
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 627: na základe množstva červeného posunu (z) - 72.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 627 : PGC 5933, NGC 614, NGC 618, UGC 1140, MCG 5-4-75, CGCG 502-118, KCPG 38B

Blízke objekty: NGC 625, NGC 626, NGC 628, NGC 629

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.