eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6461

NGC 6461
Objekt NGC 6461 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6461 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: Sab -
Uhlové rozmery: 0.80'x0.4'
veľkosť: V=15.1m; B=15.9m
Jas povrchu: 13.7 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h39m56.6s; Dec= 74°2'2"
RedShift (z): 0.040907
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6461: na základe množstva červeného posunu (z) - 172.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6461 : PGC 60659, UGC 10954, MCG 12-17-4, CGCG 330-55, CGCG 340-17

Blízke objekty: NGC 6459, NGC 6460, NGC 6462, NGC 6463

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.