eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6462

NGC 6462
Objekt NGC 6462 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6462 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: E? -
Uhlové rozmery: 0.40'x0.4'
veľkosť: V=13.9m; B=14.9m
Jas povrchu: 11.9 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h44m48.7s; Dec= 61°54'38"
RedShift (z): 0.038407
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6462: na základe množstva červeného posunu (z) - 162.2 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6462 : PGC 60790, MCG 10-25-85, CGCG 300-63, ARAK 529, IRAS 17443+6155, KARA 829, 7ZW 740

Blízke objekty: NGC 6460, NGC 6461, NGC 6463, NGC 6464

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.