eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6471-1

NGC 6471-1
Objekt NGC 6471-1 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6471-1 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.40'x0.3'
veľkosť: V=14.7m; B=15.4m
Jas povrchu: 13.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h44m12.6s; Dec= 67°35'34"
RedShift (z): 0.027085
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6471-1: na základe množstva červeného posunu (z) - 114.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6471-1 : PGC 60773, UGC 10973, MCG 11-21-23, CGCG 321-38, CGCG 322-9

Blízke objekty: NGC 6469, NGC 6470, NGC 6471-2, NGC 6472

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.