eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6470

NGC 6470
Objekt NGC 6470 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6470 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: Sc - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.30'x0.2'
veľkosť: V=14.2m; B=14.9m
Jas povrchu: 13.8 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h44m14.7s; Dec= 67°37'9"
RedShift (z): 0.004877
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6470: na základe množstva červeného posunu (z) - 20.6 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6470 : PGC 60778, UGC 10974, MCG 11-21-25, CGCG 321-39

Blízke objekty: NGC 6468, NGC 6469, NGC 6471-1, NGC 6471-2

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.