eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6469

NGC 6469
Objekt NGC 6469 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6469 - otvorený zväzok hviezd v súhvezdí Strelec
Typ: III2p -
Uhlové rozmery: 8.00'
veľkosť: V=8.2m;
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h52m56.5s; Dec= -22°18'43"
Iné mená objektu NGC 6469 : OCL 21, ESO 589-SC18

Blízke objekty: NGC 6467, NGC 6468, NGC 6470, NGC 6471-1

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.