eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6467

NGC 6467
Objekt NGC 6467 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6467 - galaxie v súhvezdí Herkules
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 2.60'x1.7'
veľkosť: V=12.6m; B=13.5m
Jas povrchu: 14.1 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h50m40.1s; Dec= 17°32'18"
RedShift (z): 0.010140
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6467: na základe množstva červeného posunu (z) - 42.8 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6467 : PGC 60972, UGC 11004, CGCG 112-58, NPM1G +17.0638

Blízke objekty: NGC 6465, NGC 6466, NGC 6468, NGC 6469

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.