eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6466

NGC 6466
Objekt NGC 6466 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6466 - galaxie v súhvezdí Drak
Typ: S - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 0.50'x0.3'
veľkosť: V=14.1m; B=14.9m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h48m8s; Dec= 51°23'58"
RedShift (z): 0.022662
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 6466: na základe množstva červeného posunu (z) - 95.7 Mpc;
Iné mená objektu NGC 6466 : PGC 60883, CGCG 278-30

Blízke objekty: NGC 6464, NGC 6465, NGC 6467, NGC 6468

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.