eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 6465

NGC 6465
Objekt NGC 6465 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 6465 - skupina hviezd v súhvezdí Strelec
Typ: *Grp -
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 17h52m55.4s; Dec= -25°23'50"
Iné mená objektu NGC 6465 : ESO 521-**2

Blízke objekty: NGC 6463, NGC 6464, NGC 6466, NGC 6467

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.