eng |  deu |  esp |  ita |  por |

NGC 664

NGC 664
Objekt NGC 664 sa nachádza presne v strede obrazu.

NGC 664 - galaxie v súhvezdí Ryby
Typ: Sb - špirálová galaxia
Uhlové rozmery: 1.10'x0.9'
veľkosť: V=12.8m; B=13.6m
Jas povrchu: 12.6 mag/arcmin2
Súradnice pre epoch J2000: Ra= 1h43m45.9s; Dec= 4°13'21"
RedShift (z): 0.018096
Vzdialenosť od Slnka až po NGC 664: na základe množstva červeného posunu (z) - 76.4 Mpc;
Iné mená objektu NGC 664 : PGC 6359, UGC 1210, MCG 1-5-29, CGCG 412-23, IRAS 01411+0358

Blízke objekty: NGC 662, NGC 663, NGC 665, NGC 666

Plné katalóg NGC / IC


Táto verzia adresára NGC používa snímky NASA, ngcicproject.org a iných zdrojov. Obrázky v miestach pôvodného umiestnenia sú uvedené ako bez licenčných obmedzení. V prípade nedorozumení, prosím autorov: dajte mi vedieť a budú vymazané.